ویدئو کنفرانس info @bamdadngo.com
نشریات

نشریه شماره ۴ بامداد:کودکان و توسعه

انتخاب موضوع این شماره از نشریه بامداد پس از مطالعه کتاب پژوهشی “وضعیت اجتماعی کودکان در ایران” صورت گرفت که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است.این شماره از نشریه بخش‌هایی از فصل اول این کتاب را نیز شامل می‌شود.

تا ۷ سالگی هر کودک،در حدود ۷۰ درصد شخصیت و روح و روان او شکل می‌گیرد و مراقبت فعال و جلوگیری از بروز هرگونه آسیب در این دوران از اهمیت ویژه‌ و مضاعفی  برخوردار است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X